Thumbnail

Abonnements- og licensbetingelser

Abonnements- og licensbetingelser, der gælder for produkterne; Årsafslutning, Revision, Kvalitetsstyringsmanualen, Skat Nova, Værdipapir, BusinessPoint, ClientView samt ClientTime og tilhørende varianter.

Denne slutbrugerlicensaftale bør læses omhyggeligt, idet den er en bindende aftale mellem kunden og leverandøren af ovenfor specificerede program bestående af et program, samt én eller flere brugerlicenser. Ved leverandøren forstås her og i det efterfølgende Wolters Kluwer Danmark A/S (CVR. nr. 13 38 62 93). Ved kunden forstås her og i det efterfølgende modtageren af programmet samt enhver, der installerer eller anvender programmet. 
  
Ved at installere, kopiere eller på anden måde anvende programmet accepterer kunden betingelserne i denne aftale. 
  
Programmet er beskyttet af lov om ophavsret samt af andre love og bestemmelser angående intellektuel ejendomsret. Programmet er licenseret – ikke solgt. Det betyder, at kunden alene har erhvervet brugsret til programmet. 
  
1.   Licens 
Kunden har som en del af programmet fået adgang til én eller flere individuelle brugerlicenser.  
Kunden har ret til at installere programmet på et vilkårligt antal computere.

1.2. Ved indgåelse af firmalicensaftale 
Kunden har som en del af programmet fået adgang til en firmalicens. Programmet må installeres hos og anvendes af et antal brugere som specificeret i firmalicensaftalen. 

2.   Abonnement og brugsret 
Der er til købet af programmet knyttet en brugsret, som udover retten til at anvende programmet dækker et rimeligt træk på leverandørens supportfunktion i perioden samt vederlagsfri adgang til nye versioner af programmet, når disse udgives inden for abonnementsperioden. Med køb af programmet tegnes samtidig abonnement på brugsretten. Abonnementet og brugerlicenserne faktureres forud et år ad gangen. 

2.1 Alle programmer ekskl. Skat Nova & Værdipapir
Abonnementet løber, indtil det opsiges, og skal opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke i tide, fortsætter abonnementet i en ny 12 måneders periode, hvori det kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af den nye abonnementsperiode. Abonnementer skal opsiges skriftligt. 

2.2 Skat Nova, Værdipapir & Værdipapir Nova
For programmerne Skat Nova og Værdipapir gælder, at abonnementer skal opsiges inden 1. juni. Opsiges abonnementet ikke i tide, fortsætter abonnementet i en ny periode, hvori det kan opsiges inden efterfølgende 1. juni. Abonnementer skal opsiges skriftligt.

Til programmerne hører et obligatorisk vedligeholdelsesabonnement, som giver ret til et rimeligt træk på supporten samt automatisk opdatering af programmerne ved nye versioner af de givne indkomstår. Til programmerne Skat Nova og Værdipapir er alle opdateringer ved nye versioner, og support til det pågældende indkomstår, inklusive i prisen.

3.   Begrænset ansvar 
Leverandøren indestår alene for, at programmet i al væsentlighed fungerer. Leverandøren hæfter ikke for skader, som kunden selv kan forsikre sig imod, og heller ikke for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Leverandøren er uden ansvar for tab, ulemper eller skade direkte eller indirekte, der opstår som følge af fejl ved produktet og det deri indeholdte program. Køber, licenstager og bruger fraskriver sig ved ibrugtagning af produktet retten til at gøre ansvar, krav eller tab gældende mod leverandøren. Leverandørens samlede erstatningspligt er i øvrigt begrænset til et beløb svarende til den af kunden erlagte købesum for licensen ekskl. moms. Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse er - efter leverandørens valg - enten omlevering af programmet eller refundering af købesummen. 

Leverandøren fraskriver sig udtrykkeligt alle andre garantier. Leverandøren er ikke forpligtet til at betale erstatning, herunder erstatning for driftstab, tab af oplysninger eller noget som helst andet tab, der måtte opstå som følge af brugen eller manglende brugbarhed af programmet. 

4.   © Copyright (ophavsret) 
Alle ejendoms- og ophavsrettigheder til programmet tilhører og vedbliver at tilhøre Wolters Kluwer Danmark A/S.

5.   Andre rettigheder og begrænsninger 
Den meddelte brugsret til programmet er ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv. Dette betyder, at kunden ikke uden leverandørens forudgående skriftlige og udtrykkelige samtykke på nogen måde (dvs. ved salg, udleje, udlån eller på anden måde) kan overlade brugen af programmet til andre. Kunden må ikke kopiere programmet, bortset fra en sikkerhedskopi, der alene må benyttes, såfremt den originale udgave forringes eller ødelægges. Brugen af sikkerhedskopien er i øvrigt underlagt samme betingelser som brugen af programmet. 

Leverandøren kan bringe denne aftale til ophør i tilfælde af, at kunden ikke overholder betingelserne i aftalen. Kunden er i sådanne tilfælde forpligtet til at destruere alle kopier af program og licenser samt alle øvrige komponenter i programmet.

6.  Persondata

Når der behandles persondata indenfor et område, hvor kunden er dataansvarlig, skal Wolters Kluwer behandle de personlige data i sin egenskab af databehandler for kunden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende betingelser for håndtering af personlige data.

Når der henvises til gældende databeskyttelseslovgivning tænkes der her på databeskyttelseslovgivning i Danmark med tilhørende administrative forskrifter og afgørelser.  Disse regler og afgørelser bidrager til forståelsen af databehandlingsaftalen.

Der henvises til www.wolterskluwer.dk/gppr, for yderligere information om gældende betingelser for håndtering af persondata.

7.   Systemdata

I forbindelse med den løbende udvikling og forbedring af produkterne logges og udtrækkes systemdata (ikke personlige data) i forhold til blandt andet anvendt version af styresystem og aktuel version af produktet. Disse data anvendes alene internt og videregives aldrig til tredjemand.

8.   Konsulenttimer
Konsulenttimer til implementering, procesbeskrivelse, uddannelse m.v. forbrugt udover, hvad der specifikt er anført i denne kontrakt, faktureres med 1.500 kr. pr. time inkl. kørsel ved enkeltbruger undervisning og med 2.000 kr. pr. time ved flerbruger undervisning inkl. kørsel.

 

Maj 2018