Thumbnail

Abonnements-betingelser RevisorHosting

Abonnementsbetingelser gældende RevisorHosting

§ 1.
Wolters Kluwer leverer den i kontrakten specificerede RevisorHosting samt overlader brugen heraf til kunden i overensstemmelse med nedenstående betingelser, herunder licensbetingelserne fra leverandører af ikke-Wolters Kluwer-programmel. Kunden har ikke eneret på benyttelsen af programmellet og må ikke overdrage denne brugsret til tredjemand.

§ 2.
Kunden indfører selv løsningen i sin virksomhed. Wolters Kluwer er villig til, mod betaling, at være behjælpelig med indførelsen efter nærmere aftale med kunden.

§ 3.
Wolters Kluwer forpligter sig til at sikre, at løsningen er tilgængelig for kunden i mindst 1970 timer i tre vilkårlige på hinanden følgende måneder. Dette svarer til en garanteret oppetid på 90 %.

Primært vil serviceafbrydelser være koncentreret til tidsrummet 3.00 til 4.00, hvor der hver nat foretages backup og systemopdateringer.

Hvis tilgængeligheden til kundens løsning i et kvartal er lavere end 90 % fordelt over en 3 måneders periode, kan kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er under Wolters Klüwers kontrol. Følgende er ikke under Wolters Kluwer's kontrol:

  • Force Majeure,

  • Længerevarende strømsvigt,

  • Netfejl på den offentlige del af Internet,

  • Netfejl på kundens eget netværk,

  • Kundens egne scripts, programmer, layouts og lignende.

Afslag beregnes efter følgende formel:

Afslag = (kvartalsvis pris + 25 %) * (90 - F) / 100

hvor F % er den Faktiske tilgængelighed i et kvartal.

Under alle omstændigheder kan Afslag maksimalt udgøre det beløb kunden har betalt Wolters Kluwer for den pågældende periode. Wolters Kluwer har således intet ansvar for direkte eller indirekte driftstab som manglende tilgængelighed måtte have påført kunden.

Hvis tilgængeligheden i et kvartal har været under 70 %, er kunden berettiget til at opsige aftalen med 14 dages varsel.

§ 4.
En ny version af et programmelprodukt kan uden ansvar og uden omkostninger for Wolters Kluwer føre til en ændring af det nødvendige materiel, betjeningsproceduren eller en ændring af programgennemløbstider.
Såfremt en leverandør af ikke-Wolters Kluwer-programmel fjerner funktionalitet i forbindelse med en ny programmelversion hæfter Wolters Kluwer ikke for dette.

§ 5.
Der tages backup af servere og herunder af kundens data.  Backupserverne er placeret i et andet fysisk serverrum end driftsserverne. Desuden flyttes selve backup mediet hver uge til en tredje lokation. Backup benyttes til genetablering i tilfælde af nedbrud, men backup'en kan også benyttes til reetablering i tilfælde af at kunden skulle ønske det. I så fald foregår denne reetablering til gældende timetakst.

§ 6.
Såfremt kunden misligholder aftalen væsentligt, ved f.eks. manglende betaling efter rykkerskrivelse, misbrug af Wolters Kluwer's produkter, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Wolters Kluwer berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen. Såfremt Wolters Kluwer misligholder aftalen væsentligt, f.eks. manglende tilgængelighed gennem længere tid, tab af data som skyldes grov uagtsomhed hos Wolters Kluwer, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er kunden berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen.            

Hvis Wolters Kluwer konstaterer at kundens indlagte data er til alvorlig gene for Internettets øvrige brugere, eller hvis det kan true sikkerheden på Internet, er Wolters Kluwer berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde øjeblikkeligt. Hvis kundens indlagte data indeholder pornografisk eller anstødeligt materiale, er Wolters Kluwer berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde med 24 timers varsel.

§ 7.
Ved anmeldelse af programfejl i Wolters Kluwer-programmel, der hindrer den tilsigtede brug, vil Wolters Kluwer uden ugrundet ophold og senest 8 arbejdstimer efter at anmeldelsen indløb, påbegynde fejlfinding og fejlrettelse. Kan den anmeldte fejl ikke umiddelbart rettes, vil kunden straks blive orienteret herom, ligesom Wolters Kluwer vil drage omsorg for, at brugeren sikres den efter omstændighederne bedst mulige løsning af sine opgaver indtil egentlig fejlrettelse har kunnet finde sted. Det er en forudsætning at fejlen kan reproduceres. Ved anmeldelse af programfejl i ikke-Wolters Kluwer-programmel vil fejlrettelse dog først kunne finde sted, når den pågældende leverandør kan levere en ny programmelversion, hvori fejlen er rettet.

§ 8.
Wolters Kluwer påtager sig intet erstatningsansvar for fejl eller skader, som programmellet forvolder og har derfor intet ansvar for videregående skadevirkninger, der grunder sig heri, herunder driftstab eller andre indirekte tab.

§ 9.
Retten til brugen af løsningen ophører ved udløbet af kontraktperioden og på dette tidspunkt skal kunden have sikret sig kopier af egne data fra systemet, hvis disse fremover ønskes brugt.

Programmelservice m.v.

§ 10.
Wolters Kluwer er forpligtet til at have personale ansat med fornødent kundskab til vedligeholdelse af det af programmelservice omhandlede programmel. Personale kan også omfatte underleverandørers ansatte.

§ 11.
Wolters Kluwer's personale vil, medmindre andet er aftalt på hverdage, dog undtagen Kristi Himmelfartsdag, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag (5. juni), Juleaftensdag (24. december) og Nytårsaftensdag (31. december), mandag - fredag i Wolters Kluwer's åbningstid kunne besvare spørgsmål, og give vejledning i forbindelse med kundens anvendelse af HOSTED WOLTERSKLUWER PLATFORM. Vejledning i brugen af ikke-Wolters Kluwer-programmel vil Wolters Kluwer kanalisere til den relevante hovedleverandør jfr. § 12.

§ 12.
Wolters Kluwer har outsourcet den praktiske drift af Wolters Kluwer's servere til IT Forum og de fysiske servere er placeret i et topsikret certificeret hostingcenter. Denne driftsaftale omfatter bl.a. også Microsoft, Citrix og VMware styresystemer og programmer. IT Forum er også leverandør af supporten på disse komponenter. Kan der ikke opnås forbindelse til serverne / hosting miljøet, skal IT Forum’s helpdesk kontaktes på 70 266 150 eller
drift@ift.dk. IT Forums helpdesk er åben hverdage 7.00 til 16.30, fredag dog kun til 16.00.

§ 13.
Betaling for programmelservice er baseret på det i kontrakten beskrevne prisindeks. Wolters Kluwer er desuden berettiget til at regulere prisen med prisstigninger på ikke Wolters Kluwer programmel og hostingomkostninger. Regulering finder sted med 3 måneders varsel med virkning fra den første i den førstkommende måned. Indtil 30. dag efter en af Wolters Kluwer varslet prisstigning, som ikke er begrundet i pristalsregulering, er kunden dog berettiget til at opsige den samlede kontrakt med 3 måneders varsel til ophør den sidste i en måned.
Kunden er yderligere berettiget til at tilpasse kapaciteten inden for et kalenderår, ved opsigelse af op til hver femte af de ved årets begyndelse gældende brugerlicenser med 3 måneders varsel til ophør den sidste i en måned. Hertil kommer, at kunden når som helst kan tilkøbe en ny brugerlicens til umiddelbart at træde i stedet for en anden.

Generelt

§ 14.
Parterne forpligter sig til ikke uden den anden parts skriftlige tilladelse til 3. mand at videregive sådanne oplysninger om den anden parts virksomhed, som kan betragtes som forretnings- og virksomhedshemmelighed.
Kunden giver tilladelse til brug af sine data i anonymiseret form til generelle statistiske formål.

§ 15.
Kunden er ikke uden Wolters Kluwers forudgående skriftlige godkendelse berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til tredjemand.

§ 16.
Wolters Kluwer er berettiget til helt eller delvis at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten.

§ 17.
Kontrakten indeholder samtlige rettigheder og forpligtelser mellem kunden og Wolters Kluwer. Ændring i eller tilføjelser til kontrakten er kun gyldige, hvis de foreligger skriftligt.

§ 18.
Når der behandles persondata indenfor et område, hvor kunden er dataansvarlig, skal Wolters Kluwer behandle de personlige data i sin egenskab af databehandler for kunden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende betingelser for håndtering af personlige data.

Når der henvises til gældende databeskyttelseslovgivning tænkes der her på databeskyttelseslovgivning i Danmark med tilhørende administrative forskrifter og afgørelser.  Disse regler og afgørelser bidrager til forståelsen af databehandlingsaftalen.

Der henvises til www.wolterskluwer.dk/gdpr, for yderligere information om gældende betingelser for håndtering af persondata.

§ 19.
Alle tvistigheder mellem køber og Wolters Kluwer i forbindelse med kontrakten, herunder tvistigheder om dens forståelse, eller om den er misligholdt, afgøres endeligt af nedennævnte voldgiftsret, hvis kendelse ikke kan indbringes for domstolene. Voldgiftsretten, der selv fastsætter sin procedure for sagernes behandling, består af dommeren i Københavns Byret som opmand og af to af opmanden udpegede sagkyndige voldgiftsmænd.

Den part, der ønsker voldgift, retter henvendelse herom til dommeren og giver samtidig den anden part meddelelse herom ved anbefalet brev.

 

Version: Maj 2018